ALGEMENE VOORWAARDEN

Prijzen

De prijzen zijn geldig tot uitputting van de voorraad. De actuele prijzen zijn steeds op te vragen op onze website www.wijnhuisyoni.be. Onze prijzen staan vermeld onder voorbehoud van mogelijke prijsschommelingen, accijnsveranderingen, wettelijke prijsverhogingen of -verlagingen en eventuele typfouten.

Leveringen

Bestellingen vanaf € 250 btw incl. worden gratis geleverd in Vlaanderen. Voor bestellingen kleiner dan € 250 btw incl. wordt een forfait van € 12,50 btw incl. als leveringskost aangerekend. Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en geven geen aanleiding tot schadevergoeding.

Betalingstermijn

Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Bij gebreke aan tijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag verschuldigd met een minimum van € 50 alsook een verwijlintrest van 8% per jaar; hierbij geldt elke aangevangen maand als een volle maand.

Eigendomsvoorbeh.

De goederen blijven eigendom van VDYO TRADING BVBA tot volledige betaling van het factuurbedrag. Het risico gaat over op de koper op het moment van de levering.

Klachten en terugnames

Klachten over de factuur, gebrekkige of onjuiste levering moeten binnen de acht dagen na ontvangst van de levering schriftelijk gemeld worden.
Beschadigde of reeds geopende flessen worden niet teruggenomen tenzij het gaat om flessen met kurksmaak.
Het feit dat de koper onze algemene voorwaarden niet zou hebben ontvangen in zijn taal of de wettelijke taal van zijn grondgebied ontslaat hem niet van de toepassing ervan.
Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd.

BETALINGSMOGELIJKHEDEN

Cash & Carry:
Cash

bij levering:
Cash

op voorhand:
Belgische betalingen:
363-1277985-50

Internationale betalingen:
IBAN BE86 3631 2779 8550
BIC BBRU BE BB